Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Vuur-werk met maatschappelijke zetel te Mezenstraat 29 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0.538.493.817. (Hierna: “Vuur-werk”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant.  Bij aanvaarding worden respectieve offertes vervangen door schriftelijke overeenkomsten.  Deze krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening door beide partijen. Vuur-werk behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijzen voor onze producten en/of diensten zijn deze vermeld in de overeenkomst. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien een andere vervaldatum afgesproken werd. Vuur-Werk behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen, en dit afzonderlijk te factureren.  In geval van een voorschot, behouden we ons het recht voor onze activiteiten pas aan te vatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan te allen tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd in geval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Elke partij heeft steeds het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er door haar enige vergoeding verschuldigd is, wanneer de andere partij zich ten aanzien van haar schuldig maakt aan bedrog of een zware fout waardoor verdere samenwerking onmogelijk wordt.  Als zware fout geldt, onder meer, het binnen de 30 (dertig) dagen nadat zij bij aangetekend schrijven daartoe door de andere partij in gebreke werd gesteld, niet nakomen van enige verplichting vermeld in de ondertekende overeenkomst. 

Bij de onrechtmatige opzegging of niet naleven van deze overeenkomst door de opdrachtgever zal een vergoeding verschuldigd zijn t.b.v. € 500. Bijvoorbeeld wanneer zonder aantoonbaar geval van overmacht de opdrachtgever de opdracht intrekt, de opdrachtgever nalaat de gevraagde informatie en/of noodzakelijke documenten binnen de redelijke, gevraagde termijn te bezorgen aan de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtgever nalaat de omstandigheden te creëren die noodzakelijk zijn voor de opdrachtnemer om zijn opdracht en diensten zoals in deze overeenkomst beschreven, uit te voeren.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

De opdrachtgever zal alle informatie die door de opdrachtnemer (Vuur-werk) als noodzakelijk geacht wordt om haar opdracht te kunnen vervullen, op eenvoudig verzoek verstrekken.  

Vuur-werk zal alle informatie die zij verkrijgt van de opdrachtgever, waaronder bv. bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens van medewerkers, en/of andere informatie waarover zij binnen het kader van aanvaarde opdracht dient te beschikken als strikt vertrouwelijk beschouwen en behandelen, en deze dan ook geheimhouden. 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of subsidies, of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het voor onze respectieve diensten betaalde bedrag (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van deze of gene website, technische storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, de onmogelijkheid om ons te verplaatsen, e.a. … 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.  Bovendien verbinden partijen zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te goeder trouw te onderhandelen teneinde de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) geldige en afdwingbare bepaling(en) die het dichtst aanleunt bij de intenties en belangen van beide partijen.

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x